Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รายการ  "คืนความสุขให้คนในชาติ" รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
ประกาศ!!การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Chin Pan Engineering ตั้งแต่บัดนี้-17 ตุลาคม 2557
ประกาศ!!รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557
ประกาศ!!สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2557
ประกาศ!!การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM) ตั้งแต่ 15-24 ตุลาคม 2557
ประกาศ!!สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 10-24 ตุลาคม 2557
ระวังถูกหลอก!!!จากสายนาย/หน้าจัดหางานเถื่อน
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2557
คำเตือน!! การประกอบอาชีพนวดแผนโบราณของหญิงไทย
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด นครนายก 19 มิถุนายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สารสนเทศศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000+ จังหวัด นครนายก 20 มิถุนายน 2557
ปวช มีนบุรีโปลีเทคนิค ออกแบบตกแต่ง/ศิลปะ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า  ธุรการ/จัดซื้อ/บุคคล  ฝ่ายขาย/QC/QA
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด นครนายก 23 มิถุนายน 2557
ปวส. การอาชีพองครักษ์ การจัดการทั่วไป

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา
โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ปี 2557
โครงการแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2557
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบางหอย ต.ศรีจุฬา
โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
วันนัดพบแรงงานและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนายจ้างที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับคนงานเผาถ่าน 681 26/9/2557 13:55:29 กุ๊ก
รับสมัครแม่บ้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1580 25/8/2557 16:19:22 Picha
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ 1630 30/7/2557 23:47:53 blueplanet
รับสมัครแม่บ้าน 2120 18/7/2557 21:40:44 พิชชา
รับสมัครคนงานวางท่อระบบบำบัดน้ำเสียด่วน! 1870 3/7/2557 23:04:20 คุณก้อง081-062-7949
รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา 9225 7/6/2557 17:15:54 จันทรา
รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน ด่วน! 73615 22/5/2557 11:20:34 เป้
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 6659 24/4/2557 15:02:17 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 3180 24/4/2557 15:01:46 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครพนักงานประจำคีรีวันมินิมาร์ท 5123 3/4/2557 21:29:00 บุษราภรณ์
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >