Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ตำแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม 2559
(Theme Message)"ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์"
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน(45 กระบวนงาน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ประกาศ!!!จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ในวันที่ 18 พ.ย. 58-30 พ.ย. 58
ประกาศ!!lขอเชิญร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 58 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสนง.จัดหางานจังหวัดนครนายก
ประกาศ!!รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด นครนายก 20 มิถุนายน 2558
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อิเล็คทรอนิกส์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นครนายก 21 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นครนายก 23 มิถุนายน 2558

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจัางเดือนมิถุนายน 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินกองทุนฯ
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
หางาน 1610 4/5/2559 14:51:12 เจมส์
เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในสายงานด้านรีสอร์ท ด่วน 10563 7/1/2559 10:05:39 คุณเจส
รับสมัครพนักงาน 5981 6/1/2559 16:57:18 คุณเจส
รีสอร์ทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 8882 6/1/2559 16:49:43 คุณเจส
รับสมัครผู้จัดการร้านกาแฟ ติดต่อ 0897659009 5281 27/11/2558 9:04:43 วรรณณัฐชา
รับสมัครผู้จัดการร้านกาแฟ 4150 25/11/2558 20:54:56 วรรณณัฐชา
จบ ป.6 3150 10/11/2558 11:19:34 หางานทำ
รับสมัครงาน ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 3140 16/10/2558 11:10:19 นนธภัทธ สุขศิริ
รับสมัคช่างทำงานไม้ 2380 24/9/2558 16:16:04 อาร์ม
รับสมัคช่างทำงานไม้ 2280 24/9/2558 16:15:54 อาร์ม
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >