Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รายการ  "คืนความสุขให้คนในชาติ" รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ข่าวสารจัดหางานประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ข้อมูลแรงงานต่างด้าว/การทำงานต่างประเทศ/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดฯ
ประกาศ!!ขอให้นายจ้าง/สถานประการจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 67/2557 และ ฉบับที่ 68/2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2557
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2557
ตำแหน่งงานในจังหวัดและต่างจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  พนักงาน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด นครนายก 18 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโงยีราชมงคลธัญบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  การจัดการ  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด นครนายก 19 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การจัดการอุตสาหกรรม
ป.ว.ส. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : แล้วแต่ทางบริษทจะพิจรณา จังหวัด นครนายก 19 เมษายน 2557
ปวช 3 วิทยาลยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา
โครงการแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2557
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบางหอย ต.ศรีจุฬา
โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
วันนัดพบแรงงานและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนายจ้างที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ 110 30/7/2557 23:47:53 blueplanet
รับสมัครแม่บ้าน 610 18/7/2557 21:40:44 พิชชา
รับสมัครคนงานวางท่อระบบบำบัดน้ำเสียด่วน! 880 3/7/2557 23:04:20 คุณก้อง081-062-7949
รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา 5694 7/6/2557 17:15:54 จันทรา
รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน ด่วน! 48213 22/5/2557 11:20:34 เป้
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 4838 24/4/2557 15:02:17 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 2030 24/4/2557 15:01:46 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครพนักงานประจำคีรีวันมินิมาร์ท 3843 3/4/2557 21:29:00 บุษราภรณ์
รับสมัครพนักงาน/ผู้จัดการร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเปิดใหม่ โลตัส นครนายก 7012 3/4/2557 12:21:43 เบียร์
รับสมัครพนักงาน 6393 26/3/2557 16:11:58 บริษัท บูรพาซูซูกินครนายก จำกัด
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >