Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รายการ  "คืนความสุขให้คนในชาติ" รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2557
ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2557 /สมัครงานต่างประเทศ/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด และต่างจังหวัด
คำเตือน!! การประกอบอาชีพนวดแผนโบราณของหญิงไทย
ประกาศ!!ขอให้นายจ้าง/สถานประการจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 67/2557 และ ฉบับที่ 68/2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2557
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2557
ตำแหน่งงานในจังหวัดและต่างจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
แนวปฏิบัติสำหรับแรงงานพม่าที่ทำงานครบ 4 ปี
สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 16000 จังหวัด นครนายก 11 มิถุนายน 2557
ปริญญา ตรี เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย อัมพรไพศาล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายธุรการ  ผู้จัดการทั่วไป  ผู้จัดการร้าน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 20000 จังหวัด นครนายก 12 มิถุนายน 2557
ปริญญาตรี SAINT JOHN’S UNIVERSITY Business Administration Faculty, Majoring in Accounting
ปวส. โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ บัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด นครนายก 13 มิถุนายน 2557
ป.ว.ส วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อิเลคทรอนิกส์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา
โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ปี 2557
โครงการแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2557
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบางหอย ต.ศรีจุฬา
โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
วันนัดพบแรงงานและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนายจ้างที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับคนงานเผาถ่าน 321 26/9/2557 13:55:29 กุ๊ก
รับสมัครแม่บ้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1210 25/8/2557 16:19:22 Picha
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ 1400 30/7/2557 23:47:53 blueplanet
รับสมัครแม่บ้าน 1660 18/7/2557 21:40:44 พิชชา
รับสมัครคนงานวางท่อระบบบำบัดน้ำเสียด่วน! 1650 3/7/2557 23:04:20 คุณก้อง081-062-7949
รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา 8465 7/6/2557 17:15:54 จันทรา
รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน ด่วน! 67614 22/5/2557 11:20:34 เป้
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 6209 24/4/2557 15:02:17 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครSale Rep MB. จ.นครนายก ด่วน!!! 2930 24/4/2557 15:01:46 วรรณิศา (ฝ่ายบุคคล)
รับสมัครพนักงานประจำคีรีวันมินิมาร์ท 4783 3/4/2557 21:29:00 บุษราภรณ์
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >