Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
เ กี่ ย ว กั บ สำ นั ก ง า น จั ด ห า ง า น

ความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

      เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมการจัดหางาน  ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่
วันที่  23  กันยายน  2536   เดิมใช้ชื่อว่า  "สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดนครนายก"
ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก" เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2537


จังหวัดนครนายก


logonyk.png
ตราประจำจังหวัด       ช้างชูรวงข้าวและกองฟาง

       รูปช้าง เดิมนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก รวงข้าวและกองฟาง หมายถึงความอุดม สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

 

คำขวัญประจำจังหวัด 

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ