Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
รายละเอียดเอกสาร ตท.1
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.นครนายก 31 กรกฎาคม 2552 12:07 น.
 
รายละเอียดเอกสาร ตท.1 กรณีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชญัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. แบบคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5x6 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และ ได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมาย อื่นๆ กำหนด 3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) 4. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น หนังสือจากสำนักงาน B.O.I หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือจากกรมทรัพยากรธรณี 5. แบบแจ้งเข้าทำงาน (ตท. 10) พร้อมหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาใบอนุญาตทำงาน(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ)
 
 จำนวนผู้อ่าน 1924 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
อัตราค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
รายละเอียดเอกสาร ตท.12 (กรณีแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.11 (แจ้งเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 7)
รายละเอียดเอกสาร ตท.10 (การยื่นแบบแจ้งการรับเข้าทำงาน / และออกจากงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.7 (ขอเพิ่ม / เปลี่ยน สถานที่ทำงาน)