Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
รายละเอียดเอกสาร ตท.10 (การยื่นแบบแจ้งการรับเข้าทำงาน / และออกจากงาน)
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.นครนายก 31 กรกฎาคม 2552 16:07 น.
 

รายละเอียดเอกสาร ตท.10
 
การยื่นแบบแจ้งการรับเข้าทำงาน / และออกจากงาน (ตท.10)

1.  การแจ้งรับเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้แจ้ง)

                1.1  แบบรับคำขอ ตท.10  (นายจ้างลงลายมือชื่อเป็นผู้ยื่นแบบ)

                1.2  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง

                1.3  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  นายจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน 6 เดือน)

                1.4  สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง

                1.5  สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้างพร้อมรับรองสำเนา  กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว

                1.6  หนังสือมอบอำนาจ (นายจ้างเป็นผู้มอบ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมติดอากร          

                       แสตมป์ 10 บาท  และแสดงสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย  รับรองสำเนาด้วย

 2.  การแจ้งออกจากงาน

                2.1  นายจ้างแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว  ใช้หลักฐานตาม  1.1 -1.6  เหมือนการรับแจ้งเข้า 

                       ยกเว้น  1.2  มีหรือไม่มีก็ได้ กรณีไม่มีเล่มให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน

                2.2  คนต่างด้าวเจ้งออกจากออกจากงานของตนเอง  (คืนเล่ม)

                                2.2.1  แบบคืนเล่ม (คนต่างด้าวลงลายมือชื่อเป็นผู้ยื่นแบบ)

                                2.2.2  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง  (คืนเล่ม)

                                2.2.3  หนังสือมอบอำนาจ (คนต่างด้าวเป็นผู้มอบ  กรณีไม่มาดำเนินการแจ้งออก (คืนเล่ม)

                                          ด้วยตนเอง)  พร้อมติดอากรแสตมป์  10  บาท  และแสดงสำเนาบัตรประชาชนของ

                                          ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ          
                                 -  นายจ้างต้องแจ้งเข้าหรือแจ้งออกจากงานภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันรับคนต่างด้าว เข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวย้ายไปทำงานในท้องที่อื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือมีคนต่างด้าวออกจากงาน

                                 -  คนต่างด้าวต้องแจ้งยกเลิกการทำงาน  คืนเล่ม(ใบอนุญาตทำงาน)  ภายใน  7  วัน  หลังจากวันที่

                                    เลิกทำงาน ตาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน

                                 -  ผู้ใดฝ่าฝืน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท     

 
 จำนวนผู้อ่าน 33424 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
อัตราค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
รายละเอียดเอกสาร ตท.12 (กรณีแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.11 (แจ้งเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 7)
รายละเอียดเอกสาร ตท.7 (ขอเพิ่ม / เปลี่ยน สถานที่ทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.6 (กรณีใบอนุญาตทำงานชำรุด)