Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.นครนายก 27 กุมภาพันธ์ 2556 16:02 น.
 
.......สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก จะเปิดดำเนินการสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสาขาองครักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีการให้บริการ รับสมัครงาน บริการรับแจ้งขึ้นทะเบียนว่างงาน การรายงานตัวกรณีว่างงาน เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม .......จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่ต้องการรายงานตัวกรณีว่างงานหรือผู้ที่ต้องการสมัครงาน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-15.30 น. โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-313204 , 037-313186 ในวันเวลาราชการ
 
 จำนวนผู้อ่าน 2919 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ในวันที่ 24-28 ส.ค. 2558
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558
เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขึ้นทะเบียน Online
ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 18 มิ.ย. 2558
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2558